موضوع اصلي شركت:

يكپارچه سازي سامانه هاي جزيره اي و ارائه راه حلهاي جامع ICT

خدمات مديريت طرح در زمينه ICT

توليد نرم افزارهاي تخصصي تحت وب

طراحي و توليد سيستم هاي اطلاعاتي تخصصي

پژوهش و تحقيق در حوزهICT (تجاری ، فنی)