نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

مهدي گل محمدي

کارشناس ارشد کامپیوتر

سهامدار

مسعود باطني

کارشناس مدیريت صنعتي

سهامدار

مهدي حقوقي

کارشناس نرم افزار

نایب رئیس هیئت مدیره

سعيد باطني

کارشناس فناوري اطلاعات

عضو هیئت مدیره و مدير عامل

محمد طرفه نژاد

کارشناس نرم افزار

سهامدار

آلنوش باغومیان

کارشناس نرم افزار

مدیر بخش فنی

جمال برقي

دیپلم ادبیات

مسئول توسعه شبکه

مهدی فرخ تبار

كارشناس ارشد نرم افزار

برنامه نويس

آرمن باغوميان

کارشناس نرم افزار

سهامدار

رسول برقی

کارشناس ارشد مترجمی

مترجم

وحيد باطني

کارشناس فناوري اطلاعات

رئیس هیات مدیره و مدیر آموزش

الهام نخکوب

کارشناس علوم کامپیوتر

مسئول پشتیبانی شبکه

زهره باطنی

دیپلم هنر

همیار کارشناس اصفهان

محسن شیر محمدی

کارشناس شیمی

مسئول آموزش اصفهان

نازنین نیک

کارشناس تکنولوژی

مسئول آموزش شیراز

زهره سماجت

کارشناس نرم افزار

مسئول آموزش شیراز

آزاده آبکار

ارشد معماری کامپیوتر

مسئول آموزش اهواز

مینا بدیعی 

الکترونیک

مسئول آموزش کرمان

زهرا درانی 

 کارشناس نرم افزار

همیار کارشناس کرمان

احمد فدایی

کارشناس نرم افزار

همیار کارشناس مشهد

زهره علی اکبری

کارشناس نزم افزار

همیارمهد های کودک مشهد

محبوبه کفاش زاده

کارشناس نرم افزار

مسئول آموزش مشهد