افتخارات کسب شده تیم استان اصفهان در مسابقات کشوری و باشگاهی   :

 

نایب قهرمانی هفتمین دوره بازی های قهرمانی کشور سال 1380 در شهر مقدس مشهد

نایب قهرمانی در هشتمین دوره بازی های قهرمانی کشور سال 1381 در شهر تهران

قهرمانی در نهمین دوره بازی های قهرمانی کشور سال 1382 در شهر تهران

قهرمانی در دهمین دوره بازی های قهرمانی کشور سال 1383 در شهر اصفهان

نایب قهرمانی در بازی های قهرمانی کشور سال 1386 در شهرهای قم و تهران

نایب قهرمانی در بازی های قهرمانی کشور سال 1387 در شهر رشت

نایب قهرمانی در بازی های قهرمانی باشگاهی سال 1387 در شهر بوشهر

مقام سوم لیگ بیسبال کشور در سال 1392