تعداد

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

نتیجه نهایی بازی

1

جمعه

7/3/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور 7-پاورپایپ 6

2

جمعه

14/3/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور6-پاورپایپ11

3

جمعه

21/3/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

-

4

جمعه

28/3/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور8-پاورپایپ10

5

جمعه

4/4/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور14-پاورپایپ9

6

جمعه

11/4/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور8-پاورپایپ9

7

جمعه

18/4/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور6-پاورپایپ3

8

جمعه

25/4/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

-

9

جمعه

1/5/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

-

10

جمعه

8/5/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور12-پاورپایپ10

11

جمعه

15/5/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

-

12

جمعه

22/5/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور4-پاورپایپ9

13

جمعه

29/5/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 منتخب با قم

14

جمعه

5/6/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور8-پاورپایپ6

15

جمعه

12/6/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور5-پاورپایپ8 

16

جمعه

19/6/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

-

17

جمعه

26/6/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور2-پاورپایپ6 

18

جمعه

2/7/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 منتخب با تهران

19

جمعه

9/7/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

20

جمعه

16/7/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور6-پاورپایپ7

22

جمعه

23/7/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 -

23

جمعه

30/7/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور6-پاورپایپ7

24

جمعه

7/8/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 کامور2-پاورپایپ8

25

جمعه

14/8/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور6-پاورپایپ12

26

جمعه

21/8/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

کامور10-پاورپایپ6

27

جمعه

28/8/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

28

جمعه

29/9/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

29

جمعه

29/9/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

30

جمعه

29/9/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

31

جمعه

29/9/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

32

جمعه

29/10/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

33

جمعه

29/10/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

34

جمعه

29/10/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

35

جمعه

29/10/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

36

جمعه

29/10/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

37

جمعه

1/11/95

8:00

زمین چمن باشگاه انتظام

 

 

امتیاز

   

ران گرفته

باخت

برد

تعداد بازی

نام تیم

30

   

145

7

10

 17

پاورپایپ

 21

   

134

 10

7

 17

کامور