هر هفته پس از بازی بر اساس نتایجی که از اسکور بازی استخراج میگردد پارامتر های مهم batter و itcherهای بازی در این پایگاه اعلام خواهد شد . از مهمترین شاخص های اعلام شده می توان به :

AB یا AT Bat (مواردی که بتروارد بتر باکس میشود و در صورتی محاسبه می شود که 1- بتر با ضربه زدن به بیس یک برسد ، 2- بتر با اشتباه مدافعان به بیس یک برسد ، 3- بتر به هر دلیلی ات شود اما در صورتی که بتر BB شود یا HBP شود یا ضربه فداکاری بزند یا با دخالت کچر به بیس برسد در AB محاسبه نمی شود ) 

R تعداد امتیازات گرفته شده توسط بتر  

H تعداد دفعاتی که بتر بدون اشتباه مدافعان به بیس یک برسد

HR ضربه ایی که یک امتیاز کامل دارد و همران یا HR و یک H محسوب می شود

RBI ضربه ایی که باعث گرفتن امتیاز توسط هم تیمی شود (در سه مورد محاسبه نمی شود)

BB یا walk ( اگر پیچر چهار توپ غلط پرتاب کند )

SB (بیس دزدی)

SO (بتر نتواند به یکی از سه توپ صحیح که توسط پیچر پرتاب می شود ضربه بزند )

IBB (واک عمدی) ...

 

*************************** سال 1395 ****************************

هر هفته آمار بعد از بازی بازیکنان در این قسمت منتشر خواهد شد .