ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۸ دی ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده با سازمان بهزیستی سمینار آموزشی، تحت عنوان "روند صحیح ارائه خدمات الکترونیک به خانوادها " برای مدیران محترم مهدهای کودک شهرستان شیراز در تاریخ 12 دی ماه 1389 ازساعت 9 صبح تا 13درسالن کنفرانس های سازمان بهزیستی فتح المبین اداره بهزیستی شیراز برگزار شد.