ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۲۵ تير ۱۳۹۰
بهزیستی

بهنیا / سازمان بهزیستی کشور

* اطلاعیه *

بدینوسیله به اطلاع م رساند، حسب دستور موکد ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، کلیه آمار، اطلاعات و مشخصات مراکز غیر دولتی ( اعم از مهدهای کودک ، روستا مهدها،کلینیک های مددکاری، خانه های کودک و نوجوان، کلیه مراکز حوزه توانبخشی و کلیه مراکز حوزه پیشگیری و انجمنهای خیریه دارای پروانه تاسیس از سازمان بهزیستی ) می بایست در سامانه http://nc.behzisti.net   واردگردد شایان ذکر است در صورت عدم ثبت اطلاعات یارانه به مراکز مذکور تعلق نخواهد گرفت.

لذا مقتضی است دستور فرمائید با توجه به موارد ذیل اقدامات فوری بعمل آورند:

کلیه صاحبان پروانه فعالیت مراکز فوق الذکر موظف هستند نسبت به ورود اطلاعات در سامانه اقدام نمایند .

تذکر بسیار مهم  :

تمدید پروانه فعالیت ، پرداخت یارانه و یا هر گونه خدماتی از سوی سازمان به مراکز فوق الذکر منوط به ورود به موقع اطلاعات در سامانه می باشد.

نحوه ورود اطلاعات:

1- ورود به سامانه http://nc.behzisti.net  

2- انتخاب گزینه ثبت نام ( در شکل بالا ).

3- نام کاربری همان نام مرکز می باشد.

4- رمز عبور به انتخاب و اختیار خود مراکز میباشد.

5- تکمیل اطلاعات که طی 6 مرحله درنظر گرفته شده (در شکل بالا مشخص شده است).

موفق و پیروز باشید