سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۸
امتياز ۵ ۵ ۵ ۵ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۵ ۵ ۵ ۲۱
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۳۲
امتياز ۳۱ ۳۳ ۳۳ ۳۷ ۳۵ ۳۳ ۲۳ ۳۶ ۳۳ ۲۳ ۲۳
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱۷
امتياز ۲۳ ۴۳ ۳۳ ۳۳ ۲۶ ۲۳
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۲
امتياز ۲۳
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز