سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۲۶
امتياز ۵ ۳۳ ۵ ۵ ۳۳ ۲۷ ۴۷ ۵۱ ۳۳ ۲۹ ۲۹
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۱۲
امتياز ۲۷ ۲۲ ۳۹ ۲۲ ۳۲ ۳۲
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۳
امتياز ۲۲ ۶
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز ۶ ۹
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز