سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۸۱
امتياز ۴۶ ۸۲ ۸۹ ۹۲ ۹۲ ۹۰ ۷۵ ۹۳ ۷۳ ۵۲ ۴۰ ۴۲
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۶۸
امتياز ۸۹ ۹۱ ۸۹ ۸۳ ۶۷ ۴۳ ۵۵ ۴۳ ۵۱ ۳۹ ۵۶ ۴۲
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۵۳
امتياز ۶۴ ۵۰ ۵۵ ۳۶ ۵۳ ۵۳ ۵۳ ۵۳ ۶۳ ۵۴ ۵۴ ۳۳
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۳۶
امتياز ۴۳ ۳۳ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۲ ۵۰ ۵۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۲۷
امتياز ۴۲ ۵۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۲۰
امتياز ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز