سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۲۸
امتياز ۰ ۲۹ ۴۱ ۴۳ ۱۷ ۴۵ ۳۷ ۱۷ ۳۱ ۱۷ ۱۷ ۲۱
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۳۱
امتياز ۳۲ ۳۹ ۳۹ ۲۹ ۴۵ ۳۱ ۲۹ ۱۹ ۱۹ ۱۲
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۲
امتياز ۱۲ ۱۲
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۱
امتياز ۱۲
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز