سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۳۴
امتياز ۹ ۵۱ ۲۳ ۴۹ ۵۳ ۳۹ ۳۹ ۴۹ ۳۹
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۲۸
امتياز ۲۷ ۳۲ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۱۶ ۲۳ ۱۳
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱
امتياز ۶ ۶
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز