سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۳۷
امتياز ۰ ۵۱ ۴۵ ۴۳ ۴۵ ۴۵ ۴۳ ۴۵ ۲۰ ۲۳ ۲۳ ۲۳
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۳۸
امتياز ۴۷ ۴۹ ۳۹ ۴۹ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳۹
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱۳
امتياز ۳۹ ۳۹ ۳۹
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز ۶
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز