سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۴۰
امتياز ۱۵ ۵۵ ۵۵ ۵۱ ۵۹ ۷۰ ۵۲ ۵۲ ۵۴ ۴۰
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۷
امتياز ۳۳ ۳۳
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز ۲۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز