سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۷
امتياز ۵ ۱۵ ۵ ۲۵ ۱۵ ۵ ۵ ۷
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۳۴
امتياز ۵ ۲۷ ۱۷ ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۲۴ ۷ ۱۷
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱۲
امتياز ۲۷ ۲۷ ۲۷ ۱۰ ۱۰ ۱۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۱
امتياز ۱۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۰
امتياز