برگزرای جلسات شبکه دراستان کرمان  (167) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:برگزرای جلسات شبکه دراستان کرمان
تعداد تصاویر در آلبوم:6
توضیحات آلبوم:جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در استان کرمان در تاریخ 31/6/88
 
تصویر بعدی تصویر قبلی