ارزیابی های شهرک در دوره پیش رشد ، رشد و پارک علم و فناوری  (361) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:ارزیابی های شهرک در دوره پیش رشد ، رشد و پارک علم و فناوری
تعداد تصاویر در آلبوم:11
توضیحات آلبوم:گزارش ارزیابی های شهرک در دوره های پیش رشد ، رشد و پارک علم و فناوری از سال 1384 تا 1389
جلسه ارزیابی پایان سال بهمن 89
تصویر بعدی تصویر قبلی