استان سمنان  (439) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:استان سمنان
تعداد تصاویر در آلبوم:9
توضیحات آلبوم:برگزاری جلسه توجیهی برای منطقه دوم استان سمنان در شهرستان شاهرود
برگزاری جلسه توجیهی برای منطقه دوم استان سمنان در شهرستان شاهرود
تصویر بعدی تصویر قبلی