خدمات موجود،درشبکه مهد های کودک الکترونیک ایران

 

شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران www.emahd.ir  برای چهار گروه، سازمان بهزیستی، مهدهای کودک، خانواده ها و ارگان های فعال درحوزه کودک طراحی و پیاده سازی شده است بطوریکه کاربران شبکه می توانند با استفاده از امکانات متنوع موجود در شبکه به ارائه خدمات مدنظر به کاربران زیر مجموعه خود بپردازند و از طرف دیگر به راحتی با ارگان متولی خود در ارتباط باشند. برای مثال مدیر مهدکودک می تواند از طریق امکاناتی همچون سیستم گزارش دهی فعالیت های کودک به صورت تک تک  به هر خانواده و به صورت شخصی، سیستم مالی، سیستم رتبه بندی اتوماتیک، سیستم پرقدرت CRM متصل به سیستم پیامک، با کیفیت بیشتر به اعضاء مهدکودک خدمات ارائه نمایند و از سوی دیگر با کارشناسان سازمان بهزیستی و اداره شهرستان در ارتباط باشد و فعالیت های اداری فی مابین از قبیل تمدید کارت مدیریت، تمدید پروانه فعالیت، شرکت در آزمونهای غیرحضوری و... که توسط سازمان و یا اداره بهزیستی شهرستان در راستای ارتقاء سطح علمی مدیران و مربیان مهدهای کودک برگزار می شود شرکت نماید و از طرف دیگر می تواند با ارگانهای فعال در حوزه کودک همچون کانون مهدهای کودک کشوری و استانی و یا انجمن مدیران، شهرداری، آتش نشانی و دیگر ارگانهایی که پیش از پیاده سازی شبکه مدیر مهدکودک مجبور بود برای کسب اطلاع و یا بعضا ثبت نام در برنامه های مربوط به کودکان از طریق چک کردن سایت های این ارگانها مطلع شود به راحتی در ارتباط باشند. اطلاعاتی که در ابتدا می توانید مشاهده کنید مربوط به صفحات اول سایت های عضو شبکه است، برای دسترسی به اطلاعات و امکانات شبکه نیاز به حقوق دسترسی دارید .