ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۳ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه مربوط به معرفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان مازندران راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 در سالن کنفرانس سازمان بهزیستی استان مازندران با حضورسرکار خانم ها پورفاطمی، معاونت اموراجتماعی، توکلی و علیزاده از کارشناسان دفتر امور کودکان، میرراسخیان، رئیس هئیت مدیره کانون استان مازندران، محمدیان، روزخوش، شریفی، شهسواری، بی گناه، حسام زاده و جناب آقای تالشی از اعضا هئیت مدیره کانون استان و مدیران شبکه برگزار شد که طرفین به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیاده سازی شبکه و استفاده از امکانات آن پرداختند سپس سعید باطنی، مدیر پروژه، به تشریح خدمات موجود در شبکه و نحوه پیاده سازی پرداخت در ادامه برقی، مدیر توسعه شبکه به چالش های پیاده سازی پروژه پرداخت جلسه بعد از دموی کلی شبکه برای حضار به پایان رسید.