ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
دکتر صادقی

 

قابل توجه مديران مهدهاي كودك خصوصي
باعنايت به مشكلات بوجود آمده في مابين تعدادي از مديران و مدير مؤسسان مهدهاي كودك با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان سرمايه گذار بدينوسيله باطلاع مي رساند انجام هرگونه توافق يا انعقاد قرارداد با ساير اشخاص فاقد سمت تحت عنوان سرمايه گذار و... از نظر اين اداره كل فاقد هرگونه وجاهت قانوني مي باشد و نظر باينكه موسسين و مديران مهدهاي كودك داراي مجوز از اين اداره كل وظيفه پاسخگويي به كارشناسان بهزيستي را عهده دار بوده و ملزم به رعايت قوانين،بخشنامه ها و مقررات مربوطه در اين زمينه مي باشد .مقتضي است نسبت به رعايت موارد مطروحه فوق اقدام نموده ودر صورت مشاهده چنين تخلفي، هيچگونه اغماضي از طريق اين اداره كل براي متخلفين صورت نخواهد پذيرفت.


معاونت امور اجتماعي
سازمان بهزيستي استان اصفهان