ارسال شده توسط admin در تاریخ دو شنبه ، ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
بهزیستی

 

اداره كل بهزيستي استان اصفهان در نظر دارد با توجه به اصل 44قانون اساسي وموضوع آئين نامه داخلي كميسيون ماده 26قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 80/11/27مجلس شوراي اسلامي اقدام به صدور مجوز جهت تاسيس مهدها ي كودك توسط بانوان ،با شخصيت حقيقي وحقوقي به عنوان مدير موسس مي نمايد.

لذا متقاضيان ميتوانند تا پايان وقت اداري 93/11/21درخواست ومدارك مندرج در فراخوان را به اداره بهزيستي شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمايند . بديهي است به مداركي كه پس از اين تاريخ ارسال شود رسيدگي نخواهد شد
.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.