ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۳۰ فروردين ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه راس ساعت 8 صبح در دفتر مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان با حضور مدیران شبکه برگزار شد، ابتدا باطنی گزارش آماری از تعداد مهدهای کودک شهری و روستایی عضو شبکه، تعداد مهدهای فعال، تعداد پیام های ارسال شده در قالب های بخش نامه ، نامه اداری و پیام های سازمانی، تعداد فراخوان های ارسال شده و آمار مشاهدات سایت ارائه نمودسپس گزارشی از فعالیت های انجام شده در واحد های فنی و آموزش ارائه کرد درادامه باطنی به بیان نقاط ضعف وقوت شبکه پرداخت همچنین پیشنهادات خود درخصوص اتخاذ قوانین حمایتی از مهدهای کودک فعال عضو شبکه را به صورت مکتوب به مدیرکل تسلیم کرد سپس جناب آقای محمدزاده ضمن ابراز خرسندی ازتوسعه روزافزون شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان اصفهان و دیگر استان های کشور به پرسش و پاسخ درخصوص موارد فنی ، آموزشی و خدمات جدید شبکه پرداخت درپایان مقرر شد پس از بررسی پیش نهادهای ارائه شده تصمیمات مقتضی اتخاذ شود تا بستر مناسبتری برای مدیران مهدهای کودک عضو شبکه برای فعالیت های بیشتر فراهم شود: