ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۱۷ آذر ۱۳۸۹
بهزیستی

درتاریخ 9/9/89 جلسه ای باحضور جناب آقای طاهری، ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان اصفهان، جناب آقای رمضانی، معاونت پشتیبانی ونیروی انسانی اداره بهزیستی، سرکارخانم اشراقی، کارشناس مسئول دفترامورکودکان ونوجوانان ومدیران شبکه مهدهای کودک الکترونیک، دردفتر ریاست برگزار شد، ابتدا باطنی، گزارش آماری از وضعیت مهدهای کودک شهرستان اصفهان همچنین گزارشی از امکانات تولید شده ازجمله سیستم رتبه بندی خودکارمدیران و خانواده ها، سیستم ارسال پیامک های خودکار و دستی، سیستم کنترل وضعیت پروانه فعالیت مهدکودک، امکان برگزاری آزمون های غیرحضوری و دیگر فعالیت های انجام شده در واحد آموزش وپشتیبانی شبکه به حضار ارائه کردسپس جناب آقای طاهری، ضمن ابراز خرسندی از بستر ایجاد شده و تشکر از زحمات کلیه دست اندرکاران پیاده سازی پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، افزایش سطح خدمات دهی ازطریق شبکه به مهدهای کودک را از کارشناس دفتر امورکودکان خواستارشد مجری نیز راهکارهای خود درخصوص افزایش تعداد کاربران فعال درشبکه را مطرح نمود که مورد بحث بررسی حضار قرار گرفت، در پایان طاهری حلقه گم شده مدیریت درشرایط کنونی را ضعفِ کنترل و نظارت صحیح دانست وگفت با توجه به کمبود زمان، تنها به کمک تکنولوژی های روز و بومی شده می توان تا حدود زیادی این نقیصه را برطرف کرد.