گزارش کلی
مجموع ۳۲۱ بازديد و ۴۶۴ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۴ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۵۴ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۹۰ ماه شهریور می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۱ ساعت ۵ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Microsoft Windows NT
  3.74% (12)
Linux/Unix
  29.28% (94)
Macintosh
  2.8% (9)
Unknown
  64.17% (206)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Mozilla/Netscape 6.x
  2.18% (7)
Konqueror/Safari
  33.02% (106)
mozilla
  60.75% (195)
serpstatbot
  0.62% (2)
ccbot
  1.25% (4)
Unknown
  1.87% (6)
facebookexternalhit
  0.31% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  15.58% (50)
دوشنبه
  16.82% (54)
سه شنبه
  15.58% (50)
چهارشنبه
  14.64% (47)
پنج شنبه
  15.26% (49)
جمعه
  13.4% (43)
شنبه
  8.72% (28)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  8.41% (27)
شهریور
  28.04% (90)
مهر
  25.23% (81)
آبان
  19.31% (62)
آذر
  19% (61)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.12% (10)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.98% (16)
۲:۰۰-۲:۵۹
  2.49% (8)
۳:۰۰-۳:۵۹
  3.43% (11)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.12% (10)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.54% (21)
۶:۰۰-۶:۵۹
  2.8% (9)
۷:۰۰-۷:۵۹
  5.3% (17)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.92% (19)
۹:۰۰-۹:۵۹
  6.54% (21)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.61% (18)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  3.43% (11)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  4.98% (16)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.36% (14)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.67% (15)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.98% (16)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  3.12% (10)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.92% (19)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.3% (17)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  2.8% (9)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  4.36% (14)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.67% (15)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  3.12% (10)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  2.49% (8)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک مدادرنگی محفوظ می باشد