گزارش کلی
مجموع ۲۴ بازديد و ۳۲ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۴ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۶ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۲۴ ماه مرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۴ ساعت ۱۸ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  25% (6)
Macintosh
  4.17% (1)
Unknown
  70.83% (17)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  25% (6)
mozilla
  70.83% (17)
ccbot
  4.17% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  25% (6)
دوشنبه
  20.83% (5)
سه شنبه
  20.83% (5)
چهارشنبه
  12.5% (3)
پنج شنبه
  8.33% (2)
جمعه
  8.33% (2)
شنبه
  4.17% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  100% (24)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  4.17% (1)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.17% (1)
۲:۰۰-۲:۵۹
  4.17% (1)
۳:۰۰-۳:۵۹
  0% (0)
۴:۰۰-۴:۵۹
  0% (0)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.33% (2)
۶:۰۰-۶:۵۹
  0% (0)
۷:۰۰-۷:۵۹
  4.17% (1)
۸:۰۰-۸:۵۹
  8.33% (2)
۹:۰۰-۹:۵۹
  8.33% (2)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  0% (0)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  4.17% (1)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  8.33% (2)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.17% (1)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  8.33% (2)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  0% (0)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.17% (1)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  0% (0)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  16.67% (4)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  0% (0)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  8.33% (2)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.17% (1)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  0% (0)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  0% (0)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک مدادرنگی محفوظ می باشد