گزارش کلی
مجموع ۲۶۱ بازديد و ۶۷۰ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۱۸ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۲ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۵۲ روز چهارشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۲۶۱ ماه مرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۱ ساعت ۱۵ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  22.99% (60)
Macintosh
  4.98% (13)
Unknown
  71.65% (187)
Microsoft Windows NT
  0.38% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  26.82% (70)
Unknown
  0.38% (1)
mozilla
  70.11% (183)
ccbot
  0.38% (1)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.3% (6)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  18.77% (49)
دوشنبه
  15.33% (40)
سه شنبه
  18.77% (49)
چهارشنبه
  19.92% (52)
پنج شنبه
  8.81% (23)
جمعه
  7.28% (19)
شنبه
  11.11% (29)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  100% (261)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.36% (14)
۱:۰۰-۱:۵۹
  1.53% (4)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.45% (9)
۳:۰۰-۳:۵۹
  5.75% (15)
۴:۰۰-۴:۵۹
  4.98% (13)
۵:۰۰-۵:۵۹
  7.66% (20)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.51% (17)
۷:۰۰-۷:۵۹
  5.75% (15)
۸:۰۰-۸:۵۹
  4.98% (13)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.66% (20)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.9% (18)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.75% (15)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.66% (20)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.98% (13)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  3.83% (10)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  8.05% (21)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  3.83% (10)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.98% (13)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.75% (15)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  4.21% (11)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  3.45% (9)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.98% (13)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  3.83% (10)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.83% (10)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۱۸
دیروز: ۲۲
شلوغ ترین
روز هفته: چهارشنبه
ماه: مرداد
ساعت: ۱۵
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۲۶۱
مجموع دسترسی ها: ۶۷۰
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۷۷۹
 
تاریخ امروز: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
روز هفته: چهار شنبه
 
منوی راهنما