گزارش کلی
مجموع ۹۶ بازديد و ۲۰۶ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۳ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۹ ماه خرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۹ ساعت ۱۴ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  16.67% (16)
Unknown
  78.13% (75)
Microsoft Windows NT
  4.17% (4)
Macintosh
  1.04% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  17.71% (17)
java
  4.17% (4)
mozilla
  72.92% (70)
Mozilla/Netscape 6.x
  1.04% (1)
ccbot
  3.13% (3)
Unknown
  1.04% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  14.58% (14)
دوشنبه
  23.96% (23)
سه شنبه
  19.79% (19)
چهارشنبه
  14.58% (14)
پنج شنبه
  7.29% (7)
جمعه
  7.29% (7)
شنبه
  12.5% (12)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  36.46% (35)
خرداد
  61.46% (59)
تیر
  2.08% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  4.17% (4)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.13% (3)
۲:۰۰-۲:۵۹
  6.25% (6)
۳:۰۰-۳:۵۹
  2.08% (2)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.13% (3)
۵:۰۰-۵:۵۹
  2.08% (2)
۶:۰۰-۶:۵۹
  3.13% (3)
۷:۰۰-۷:۵۹
  8.33% (8)
۸:۰۰-۸:۵۹
  3.13% (3)
۹:۰۰-۹:۵۹
  8.33% (8)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  3.13% (3)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  4.17% (4)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  6.25% (6)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  1.04% (1)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  9.38% (9)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  7.29% (7)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  3.13% (3)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.21% (5)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  4.17% (4)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  3.13% (3)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.21% (5)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  3.13% (3)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.21% (5)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  2.08% (2)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک عطیه محفوظ می باشد