ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۶ آبان ۱۳۸۸
بهزیستی

 

 جلسه توجیهی و آموزش کارشناسان استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد 9/8/88 در دانشگاه علوم بهزیستی استان خراسان رضوی با حضور سرکار خانم سنچولی، کارشناس مسئول امور کودکان سازمان بهزیستی استان و کارشناسان دفتر امورکودکان سازمان و اداره بهزیستی شهرستان مشهد برگزار شد طی این جلسه مدیر آموزش شبکه ابتدا به ارائه گزارش کاملی از نحوه پیاده سازی شبکه پرداخت و در ادامه همراه با جزوات ارائه شده ،نحوه دریافت فرم های آمار ، بررسی ارسال و عدم ارسال فرم ها ، گزارش گیری های مختلف ، ارسال بخش نامه ها ، دعوت نامه ها و نحوه برقراری ارتباط با تمامی مدیران مهد ها و موارد دیگر را شرح داده.