سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۴۱
امتياز ۰ ۴۷ ۳۸ ۴۵ ۴۵ ۵۰ ۵۰ ۴۵ ۴۵ ۳۵ ۳۵
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۴۰
امتياز ۴۵ ۴۷ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۳۵
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۱
امتياز ۴۵ ۲۵