سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز ۶
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۲
امتياز ۲۰ ۲۳
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۱۱
امتياز ۲۳ ۳۳ ۲۳ ۲۳ ۱۷ ۲۳
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۶
امتياز ۴۳