سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱۹
امتياز ۸۷ ۹۱ ۷۸ ۴۰ ۴۸
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۱۱
امتياز ۴۰ ۵۹
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۴
امتياز ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۲۸
امتياز ۸۰ ۶۰ ۶۰