سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۲۴
امتياز ۰ ۵ ۵۸ ۸۳ ۴۰ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۱۰۵
امتياز ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۴۵ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۱۶
امتياز ۹۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۵۰ ۴۰ ۳۸
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۳
امتياز ۹۳ ۹۵ ۹۴ ۹۵ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۸۹ ۹۴ ۴۳ ۴۰ ۵۰
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۷ ۴۷ ۷۱
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۹۰
امتياز ۹۱ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۴ ۵۸
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۷
امتياز ۸۸ ۸۰ ۸۸ ۹۱ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۴۲ ۴۲ ۴۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۹۶
امتياز ۱۰۰ ۹۲