سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۴۹
امتياز ۲۰ ۵۳ ۷۲ ۵۳ ۴۲ ۵۴ ۲۵ ۳۰ ۳۰
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۴۵
امتياز ۳۰ ۳۰ ۴۲ ۴۸ ۴۳ ۵۳ ۶۱ ۵۳ ۴۷ ۳۵ ۳۵ ۳۰
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۰۱
امتياز ۴۷ ۹۸ ۹۸ ۱۱۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۱۸ ۹۱ ۶۵ ۳۷ ۳۶ ۳۶
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۸۴
امتياز ۹۳ ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۹۳ ۹۲ ۶۹ ۷۶ ۴۷ ۳۶ ۳۵ ۳۵
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۷۰
امتياز ۸۰ ۷۰ ۸۸ ۸۸ ۸۰ ۴۹ ۷۱ ۷۱ ۳۵ ۴۰ ۴۲ ۴۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۶۲
امتياز ۷۴ ۶۱ ۵۶ ۷۸ ۶۶ ۴۰ ۶۴ ۶۹ ۴۷ ۴۴ ۵۰ ۴۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۰
امتياز ۶۲ ۷۶ ۸۱ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۰ ۷۴ ۷۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۶۸
امتياز ۵۰ ۵۸ ۵۲ ۸۸ ۴۸ ۷۸ ۷۸ ۸۲ ۷۴ ۶۲ ۶۲
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۷۰
امتياز ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۲ ۶۲ ۸۴ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۶۹
امتياز ۶۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
۱۳۹۹–۱۴۰۰ مدال ۱۱
امتياز ۸۰