سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۴
امتياز ۰ ۲۳ ۱۶ ۲۳
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۱۶
امتياز ۴۳ ۳۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۹
امتياز ۴۳ ۲۳