سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز ۵ ۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۲
امتياز ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۴
امتياز ۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۵
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۲
امتياز ۰ ۷ ۷ ۷ ۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۳۲
امتياز ۰ ۲۳ ۳۶ ۵۳ ۴۱ ۳۱ ۴۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۲۶
امتياز ۲۹ ۴۱ ۲۹ ۳۹ ۴۱ ۲۹ ۲۹
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۷
امتياز ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۱۴