سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۸۴
امتياز ۵۰ ۸۸ ۹۳ ۸۸ ۹۳ ۹۳ ۳۰ ۳۵ ۳۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۱۰۲
امتياز ۸۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۴۵ ۴۵ ۴۰
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۱۵
امتياز ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۳ ۳۹ ۳۹ ۳۸
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۳
امتياز ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۳۷ ۳۷ ۳۳
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۰ ۱۷
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۸
امتياز ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۴۰ ۸۰ ۸۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۲
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۸۵
امتياز ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰