سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۳۲
امتياز ۰ ۰ ۳۳ ۱۸ ۶۳ ۸۳ ۴۰ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۱۰۵
امتياز ۱۰۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۴۵ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۱۷
امتياز ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۴۷ ۴۰ ۵۸
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۳
امتياز ۹۳ ۹۳ ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۳ ۹۳ ۸۸ ۹۳ ۴۸ ۴۰ ۶۶
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۹ ۴۷ ۷۱
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۸۸
امتياز ۹۱ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۴۸ ۴۶ ۶۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۸
امتياز ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۴۴ ۴۶ ۵۶
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۴
امتياز ۹۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۴ ۶۰ ۸۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۰۰
امتياز ۱۰۰ ۱۰۰