سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۱۹
امتياز ۱۵ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۲۲
امتياز ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۸۸
امتياز ۲۴ ۶۸ ۹۸ ۸۷ ۹۳ ۱۰۸ ۱۰۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۳۶ ۳۸ ۴۴
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۳
امتياز ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۴۶ ۴۲ ۴۳
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۱
امتياز ۸۶ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۸ ۵۳ ۵۳ ۵۳
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۸۸
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۳ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۰ ۴۰ ۴۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۹۳
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰۰ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۰ ۴۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۹۷
امتياز ۱۰۰ ۷۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۶۲ ۶۲
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۸۹
امتياز ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۳۹۹–۱۴۰۰ مدال ۲۶
امتياز ۸۰ ۸۰