سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۳۲
امتياز ۰ ۰ ۵۵ ۳۷ ۵۰ ۵۰ ۲۵ ۳۰ ۳۰
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۹۷
امتياز ۳۰ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۳ ۴۵ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۱۷
امتياز ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۲۳ ۴۲ ۴۸ ۴۶
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۷
امتياز ۹۳ ۹۴ ۹۸ ۱۰۰ ۹۸ ۹۹ ۹۹ ۹۴ ۹۹ ۴۶ ۴۷ ۶۰
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۲
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۵۱ ۴۵ ۶۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۶ ۵۰ ۵۲
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۹۰
امتياز ۸۸ ۸۸ ۹۷ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۹۷ ۸۸ ۸۸ ۴۲ ۴۲ ۵۴
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۴
امتياز ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۲ ۶۰ ۸۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۸۵
امتياز ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰