سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۱
امتياز ۷ ۳ ۴ ۲۵ ۳۶
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۳
امتياز ۲۸ ۲۸
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۳
امتياز ۲۸ ۲۷ ۵۲ ۵۲
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۷
امتياز ۷۲ ۵۲