سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز ۰ ۵ ۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۴
امتياز ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز ۳ ۳ ۳
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۵
امتياز ۸۸ ۹۸ ۹۸ ۱۰۰ ۸۹ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۲ ۶۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۸۴
امتياز ۹۲ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰