سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۵
امتياز ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۳
امتياز ۱۵ ۲۰
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۲
امتياز ۲۱ ۲۱ ۱۶ ۲۱
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۲
امتياز ۲۱
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز ۲۳
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز ۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۲
امتياز ۰ ۰ ۲ ۲ ۱۰ ۸ ۳ ۲۳ ۴۳
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۲
امتياز ۴۳ ۴۳