سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۲۶
امتياز ۰ ۰ ۵ ۵ ۶۳ ۸۳ ۴۰ ۴۵ ۴۵
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۱۰۶
امتياز ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۸ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۸ ۱۰۸ ۵۰ ۵۰
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۱۱۶
امتياز ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۳ ۳۶ ۳۸ ۳۶
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۹۳
امتياز ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۴ ۹۴ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۴۲ ۴۴ ۵۰
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۹۲
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۸ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۸ ۴۰ ۴۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۴۲ ۴۲ ۴۴
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۷
امتياز ۶۰ ۸۸ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۸۵ ۳۴
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۹۱
امتياز ۹۱ ۹۱ ۸۱ ۱۰۰ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۶۲ ۶۰ ۴۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۹۵
امتياز ۱۰۰ ۷۷ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۰
۱۳۹۸–۱۳۹۹ مدال ۷۹
امتياز ۴۰ ۸۴ ۸۸ ۸۸ ۸۶ ۸۶ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۲ ۸۰
۱۳۹۹–۱۴۰۰ مدال ۶۰
امتياز ۸۰ ۸۰ ۸۰