سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۱
امتياز ۷ ۰ ۲ ۷ ۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز ۰ ۰ ۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۸۸
امتياز ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۴۰ ۵۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۴
امتياز ۴۰
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۸
امتياز ۶۰