سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۸۹–۱۳۹۰ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۰–۱۳۹۱ مدال ۳
امتياز ۰ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۱۵ ۱۵
۱۳۹۱–۱۳۹۲ مدال ۷
امتياز ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵
۱۳۹۲–۱۳۹۳ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۳
امتياز ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۱۰
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۲
امتياز ۰ ۱۰ ۱۰
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۳
امتياز ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۲۳ ۲۳ ۲۳
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۹
امتياز ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳