گزارش کلی
مجموع ۱۳۲ بازديد و ۱۸۱ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۳ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۸ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۸۲ ماه خرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۱ ساعت ۲۲ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Unknown
  87.88% (116)
Linux/Unix
  11.36% (15)
Microsoft Windows NT
  0.76% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
mozilla
  87.88% (116)
ccbot
  2.27% (3)
Konqueror/Safari
  9.85% (13)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  8.33% (11)
دوشنبه
  15.91% (21)
سه شنبه
  21.21% (28)
چهارشنبه
  11.36% (15)
پنج شنبه
  20.45% (27)
جمعه
  9.85% (13)
شنبه
  12.88% (17)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  34.09% (45)
خرداد
  62.12% (82)
تیر
  3.79% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.79% (5)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.79% (5)
۲:۰۰-۲:۵۹
  5.3% (7)
۳:۰۰-۳:۵۹
  5.3% (7)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.79% (5)
۵:۰۰-۵:۵۹
  4.55% (6)
۶:۰۰-۶:۵۹
  5.3% (7)
۷:۰۰-۷:۵۹
  3.79% (5)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.82% (9)
۹:۰۰-۹:۵۹
  5.3% (7)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  2.27% (3)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  6.82% (9)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  3.03% (4)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  1.52% (2)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.06% (8)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  6.06% (8)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  3.03% (4)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  3.79% (5)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.3% (7)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  2.27% (3)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  2.27% (3)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  3.79% (5)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  8.33% (11)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.55% (6)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک جاودان محفوظ می باشد