🌺🌺🌺  توجه   توجه  🌺🌺🌺
والدین گرامی مهدکودک مهررضاوزهرا
برنامه اردیبهشت ماه عزیزان به قرارزیرمیباشد
❣️دوشنبه98/2/23:معاینه پزشکی وفرستادن دفترچه بیمه همراه نوگلان
❣️چهارشنبه98/2/25:عکس لوح ازتمامی عزیزان گرفته میشود
❣️سه شنبه98/2/31:عکس نوروزبالباس مهمانی
❣️چهارشنبه98/3/1:عکس تولدبالباس مهمانی
👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂👯‍♀👯‍♂
درروزهای فوق عزیزان مرتب وآراسته ساعت 8صبح درمهدحضورداشته باشندساعت ترخیص13:15میباشد
برنامه های فوق تکرارنمی شودپس عزیزان به هیچ وجه غیبت نکنند
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
مجتمع فرهنگی آموزشی رضاوزهرا


 
  

 

 

 

 

 

 

 

تولد
آرنوشا رادفر
۱۵/ ارديبهشت/ ۱۳۹۳
اروند شجاع
۳/ ارديبهشت/ ۱۳۹۳
پوریا طوسی
۲۸/ ارديبهشت/ ۱۳۹۲

 

 

 

برنامه غذایی

 

 


 

 

 

 

 

برنامه غذایی
آلبوم مهد
اسلام شناسی
آموزش قرآن
آموزش الفبای انگلیسی
آموزش رنگها
قصه های صوتی
کتابخانه کودک
موسیقی