گزارش کلی
مجموع ۱۹۴ بازديد و ۳۰۴ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۰ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۱ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۱۹۴ ماه مرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۰ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  21.65% (42)
Microsoft Windows NT
  3.61% (7)
Macintosh
  5.15% (10)
Unknown
  69.07% (134)
Microsoft Windows XP
  0.52% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  28.35% (55)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.06% (4)
mozilla
  69.07% (134)
ccbot
  0.52% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  21.13% (41)
دوشنبه
  14.43% (28)
سه شنبه
  14.95% (29)
چهارشنبه
  20.1% (39)
پنج شنبه
  8.76% (17)
جمعه
  9.28% (18)
شنبه
  11.34% (22)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  100% (194)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.61% (7)
۱:۰۰-۱:۵۹
  2.58% (5)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.61% (7)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.64% (9)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.61% (7)
۵:۰۰-۵:۵۹
  3.09% (6)
۶:۰۰-۶:۵۹
  4.12% (8)
۷:۰۰-۷:۵۹
  10.31% (20)
۸:۰۰-۸:۵۹
  8.76% (17)
۹:۰۰-۹:۵۹
  1.03% (2)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.15% (10)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  7.73% (15)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.67% (11)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.15% (10)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.7% (13)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.12% (8)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  6.19% (12)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  6.7% (13)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  3.61% (7)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.22% (14)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.15% (10)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.67% (11)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.12% (8)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  2.06% (4)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد