الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 
گزارش کلی
مجموع ۱۸۳۵ بازديد و ۷۸۹۹ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۳ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۳۳۲ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۹۶۱ ماه خرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۴۴ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  22.07% (405)
Microsoft Windows NT
  7.25% (133)
Macintosh
  6.54% (120)
Unknown
  63.81% (1171)
Microsoft Windows XP
  0.33% (6)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  31.83% (584)
java
  0.16% (3)
Mozilla/Netscape 6.x
  4.63% (85)
mozilla
  62.94% (1155)
ccbot
  0.16% (3)
Unknown
  0.27% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.46% (247)
دوشنبه
  14.44% (265)
سه شنبه
  18.09% (332)
چهارشنبه
  15.15% (278)
پنج شنبه
  12.81% (235)
جمعه
  12.81% (235)
شنبه
  13.24% (243)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  44.96% (825)
خرداد
  52.37% (961)
تیر
  2.67% (49)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  4.9% (90)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.8% (88)
۲:۰۰-۲:۵۹
  4.31% (79)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.16% (113)
۴:۰۰-۴:۵۹
  4.85% (89)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.32% (116)
۶:۰۰-۶:۵۹
  7.08% (130)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.85% (144)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.05% (111)
۹:۰۰-۹:۵۹
  6.27% (115)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.23% (96)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.72% (105)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.56% (102)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.99% (110)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.85% (89)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  5.07% (93)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.07% (93)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.74% (87)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.4% (99)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  5.78% (106)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.29% (97)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.12% (94)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.36% (80)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  5.01% (92)
 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت