الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 
گزارش کلی
مجموع ۴۵۴ بازديد و ۲۶۰۸ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۷ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Linux/Unix می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۸۰ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۵۰ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۳۹ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  37.89% (172)
Microsoft Windows NT
  13.44% (61)
Macintosh
  14.54% (66)
Unknown
  33.92% (154)
Microsoft Windows
  0.22% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  57.27% (260)
Mozilla/Netscape 6.x
  8.15% (37)
Unknown
  0.22% (1)
mozilla
  33.48% (152)
ccbot
  0.88% (4)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.44% (61)
دوشنبه
  17.62% (80)
سه شنبه
  15.2% (69)
چهارشنبه
  13.66% (62)
پنج شنبه
  11.23% (51)
جمعه
  14.32% (65)
شنبه
  14.54% (66)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  22.91% (104)
مهر
  77.09% (350)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.95% (27)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.52% (16)
۲:۰۰-۲:۵۹
  4.63% (21)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.41% (20)
۴:۰۰-۴:۵۹
  6.39% (29)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.83% (31)
۶:۰۰-۶:۵۹
  8.15% (37)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.05% (32)
۸:۰۰-۸:۵۹
  7.93% (36)
۹:۰۰-۹:۵۹
  8.59% (39)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  8.59% (39)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  8.59% (39)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.93% (36)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.73% (26)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  5.51% (25)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  3.52% (16)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.51% (25)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  3.96% (18)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.27% (33)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  5.51% (25)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  7.27% (33)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.95% (27)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.29% (24)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.85% (22)
 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت