سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۷
امتياز ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۶
امتياز ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵

 
 

منوی راهنما